Chỉ hỏi thôi!

Mong đợi một câu trả lời trong vòng 24 giờ.